Στο ίδιο έργο θεατές για άλλη μια μεταγραφική περίοδο!

Άρχισαν ξανά οι καταγγελίες και τα τεράστια προβλήματα με τους ανήλικους αθλητές και το πρόβλημα με την μη ελεύθερη διακίνησή τους. Ένα πρόβλημα που υπάρχει αρκετά χρόνια και που ανησυχεί έντονα τον ΠΑ.Σ.Π.. Ο Σύνδεσμός μας μέσα από συντονισμένες ενέργειες κατάφερε να ενημερώσει την Επίτροπο Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού η οποία διεξήγαγε έρευνα σχετικά με τα παράπονα τόσο του ΠΑ.Σ.Π. όσο και των γονέων των παιδιών.

Δυστυχώς είμαστε μάρτυρες μιας αδικαιολόγητης και τεράστιας καθυστέρησης από μέρους του ΚΟΑ στο θέμα αναφορικά με τη διενέργεια μεταγραφών παιδιών – αθλητών στον χώρο του αθλητισμού μετά και από την κατάθεση του πορίσματος της θέσης της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, Δέσπως Μιχαηλίδου, το οποίο στάλθηκε στον οργανισμό στις 3 Ιανουαρίου 2022 και αφορούσε υποβολή συστάσεων για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των παιδιών στον χώρο του αθλητισμού. Αξίζει να σημειωθεί ότι μέσα από τους υφιστάμενους κανονισμούς των ομοσπονδιών και μέσα από την πρακτική άρνησης παραχώρησης μεταγραφής παραβιάζονται πρόνοιες της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του Παιδιού.

Η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού διαπίστωσε τα πιο κάτω όσον αφορά τον ΚΟΑ:

 1. Σειρά παραβιάσεων των δικαιωμάτων των παιδιών.
 2. Το σύστημα όπως είναι δομημένο δεν επιτρέπει την ενασχόληση όλων των παιδιών με τον αθλητισμό.
 3. Προκύπτει σοβαρό πρόβλημα με το σύστημα εγγραφής των αθλητών στην Κύπρο, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο.
 4. Δεν υπάρχει ρύθμιση του θέματος εγγραφών – μεταγραφών των παιδιών από τον ίδιο τον ΚΟΑ.
 5. Λανθασμένη αντίληψη που διέπει τον χώρο του αθλητισμού ότι τα παιδιά θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο όπως οι ενήλικες αθλητές χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το ότι είναι ανήλικοι και ότι είναι διαφορετικές οι ανάγκες των αθλητών τέτοιων ηλικιών.
 6. Σοβαρό νομικό κενό ως προς τη ρύθμιση και τον τρόπο λειτουργίας των σωματείων και των ομοσπονδιών.
 7. Απουσία από τους κανονισμούς των ομοσπονδιών:
  • Κώδικα δεοντολογίας ατόμων που ασχολούνται με παιδιά στον αθλητισμό και πολιτική προστασίας των παιδιών.
  •  Υποχρεώσεις των σωματείων και ομοσπονδιών προς τα παιδιά αθλητές.
  •  Προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν κτιριακά οι διάφορες αθλητικές εγκαταστάσεις του ίδιου του ΚΟΑ.
  •  Εσωτερικές διαδικασίες που τηρεί κάθε σωματείο για την εξέταση παραπόνων παιδιών.
  •  Διαδικασίες διερεύνησης περιστατικών βίας και κακοποίησης εναντίον αθλητών – παιδιών σε αθλητικούς χώρους.
  •  Διαδικασίες βάσει των οποίων θα διασφαλίζεται η άσκηση των δικαιωμάτων των παιδιών, όπως το δικαίωμα στη συμμετοχή.
 8. Η υπέρμετρη δέσμευση των παιδιών – αθλητών σε ένα σωματείο και η πρακτική της άρνησης παραχώρησης μεταγραφής ανήλικων οι οποίοι είναι ερασιτέχνες και δεν έχουν κανένα συμβόλαιο σε ισχύ με το σωματείο, είναι σε πλήρη σύγκρουση με τις πρόνοιες της Σύμβασης των Η.Ε.
 9. Απομάκρυνση των παιδιών από τον αθλητισμό αυτόματα σημαίνει παραβίαση του άρθρου 31 της Σύμβασης των Η.Ε.
 10. Ιδιαίτερα προβληματικό το να δεσμεύονται τα παιδιά, πολλές φορές από πολύ μικρή ηλικία, μέχρι και τα 18 τους.
 11. Υπάρχουν όροι αυθαίρετοι και κενά στον έλεγχο των σωματείων και ομοσπονδιών από τον ΚΟΑ.

Επίσης, η Επίτροπος εισηγήθηκε την άμεση τροποποίηση του σχετικού νόμου η/και έκδοση Κανονισμών βάσει των οποίων θα τίθενται οι προϋποθέσεις και οι όροι για την έγκριση των σωματείων, ομοσπονδιών και συνομοσπονδιών, να ελέγχεται ο τρόπος λειτουργίας τους, τα καταστατικά και οι εσωτερικοί κανονισμοί λειτουργίας τους οι οποίοι θα πρέπει απαραιτήτως να συμπεριλαμβάνουν ειδικές διατάξεις για τα δικαιώματα των παιδιών και τον τρόπο εφαρμογής των αρχών της Σύμβασης. Θα έπρεπε επίσης να υπάρχουν διαφανείς μηχανισμοί ελέγχου οι οποίοι να μπορούν να οδηγήσουν δυνητικά σε διαγραφή από τα σχετικά μητρώα σε περίπτωση συστηματικής παραβίασης των δικαιωμάτων των παιδιών.

Ο ΚΟΑ απαντώντας σε σχετική επιστολή του ΠΑ.Σ.Π. τον Φεβρουάριο 2022 μας ενημέρωσε ότι ήταν στη διαδικασία τροποποίησης της νομοθεσίας και ότι οι εισηγήσεις της Επιτρόπου έχουν μελετηθεί και έχουν ληφθεί υπόψη. Επιπρόσθετα ενημέρωσε ότι έχει ορίσει υπεύθυνο λειτουργό για τη διαχείριση των θεμάτων αυτών.

Ενάμιση χρόνο μετά δυστυχώς τα προβλήματα και οι παραβιάσεις της Σύμβασης των ΗΕ με τα ανήλικα παιδιά -αθλητές παραμένουν τα ίδια αλλά και αυξάνονται αφού καμία αλλαγή και κανένα μέτρο δεν έχει ληφθεί από κανέναν και ούτε υπάρχει κάποια σχετική ενημέρωση από τον ΚΟΑ ή το Υπουργείο Παιδείας.

Ίσως είναι η ώρα το Προεδρικό να δει πιο σοβαρά το θέμα του αθλητισμού αλλά και τον τρόπο λειτουργίας του ΚΟΑ γιατί πλέον μιλάμε για θυσίες παιδιών λόγω της αδικαιολόγητης κωλυσιεργίας – αδιαφορίας κάποιων.

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ