Εν όψει της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου, θέλουμε να επιστήσουμε την προσοχή όλων των ποδοσφαιριστών στα πιο κάτω:

  1. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να αποδέχεστε την υπογραφή πέραν του ενός συμβολαίου εργοδότησης.
  2. Σε περίπτωση υπογραφής επιπρόσθετης ή συμπληρωματικής, του συμβολαίου εργοδότησης, συμφωνίας να βεβαιώνεστε και να απαιτείτε απόδειξη από το σωματείο ότι αυτή η συμφωνία κατατέθηκε στην ΚΟΠ.
  3. Ουδέποτε να συναινείτε σε απόκρυψη από την ΚΟΠ και τις αρμόδιες κυβερνητικές αρχές του πραγματικού ύψους των απολαβών σας. Κάτι τέτοιο συνιστά ποινικό αδίκημα. Περαιτέρω, αν ποτέ χρειαστείτε πληρωμή επιδόματος από τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις, π.χ. επίδομα ασθενείας, ανεργίας, κλπ, το ποσό στο οποίο θα δικαιούστε θα υπολογίζεται βάσει μόνο του κατατεθειμένου στην ΚΟΠ συμβολαίου σας.
  4. Να λαμβάνετε πάντα και άμεσα με την υπογραφή τους, πρωτότυπα όλων των υπογραμμένων συμβολαίων σας. Αν δεν έχετε τέτοιο συμβόλαιο στην κατοχή σας δεν θα μπορείτε να προστατέψε τα συμβατικά σας δικαιώματα σε περίπτωση διαφοράς με το σωματείο σας.
  5. Σε καμιά περίπτωση να μην υπογράφετε συμφωνίες με οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα άλλα από σωματείο ή εταιρεία εξουσιοδοτημένη από την ΚΟΠ να διαχειρίζεται κάποιο σωματείο.
  6. Απαγορεύεται να δηλώνεστε ερασιτέχνες ενώ στην πραγματικότητα θα αμείβεστε για τις υπηρεσίες σας. Αυτό συνιστά σοβαρότατο παράπτωμα δυνάμει των κανονισμών των ΚΟΠ και ΦΙΦΑ τιμωρητέο με αυστηρότατο πρόστιμο και μακρά απαγόρευση συμμετοχών. Περαιτέρω, σε περίπτωση καθυστέρησης ή παράλειψης πληρωμής των δεδουλευμένων σας δεν θα έχετε δικαίωμα να τα διεκδικήσετε από την Ε.Ε.Δ.